Личен блог за всичко

Композиция на силуета и формите. Функция на облеклото

юли 3, 2019 Radi 0 Comments


Съществуващата връзка между общата композиция на силуета и предметите и формите, които ни заобикалят, предизвиква в съзнанието ни определени емоции и представи.
Трябва да отбележим, че макар да разглеждаме силуета и формите, изграждащи общата му композиция, като ги свеждаме до система, обединяваща по същество абстрактни фигури, не бихме могли да разкрием неговото значение в процеса на изграждане на образа, ако се абстрахираме напълно от социалната среда, обитавана от онзи, за когото е предназначено облеклото.

Асоциативните емоционални послания на силуета, осмислян като органична част от конкретен образ, могат да се проследят прецизно само, когато този образ се вписва смислено и адекватно в предметната и социална среда, в която съществува потребителят. Общата композиция на силуета и формите, които тя структурира. освен подсъзнателни внушения, отправят и много по-директни смислови послания. Те са в пряка връзка с обществените нрави и привички, или социо-културната среда и в тях намират израз конкретни знаково-комуникативни функции на облеклото. Без да навлизаме в подробности, ще посочим, че облеклото освен всичко друго функционира като:

  • знак за икономическа независимост и престиж;
  • знак за обществена принадлежност и интеграция;
  • знак за респект и уважение;
  • знак за естетически предпочитания;
  • знак за полово различие;
  • знак за културна принадлежност и др.

Не по-малко директни са посланията, които отправя човешкото тяло като елемент в общата композиция на силуета. Дрехата скрива човешкото тялото и без да игнорираме напълно някои морални норми, установяваме, че онова, което остава видимо, ни въздейства чисто сексуално-атавистично, за да се предпази от природните стихии – вятър, студ, дъжд, човекът се стреми да покрие и защити максимално своето тяло. По същия начин, с дрехата, той прикрива своите чувства и страсти. Когато природата е дружелюбна, когато грее слънце и е топло, човек не се изолира от околната среда. Той сваля части от облеклото. Прави същото, като не прикрива или подчертава определени части от тялото, когато търси усещане за близост или желае да предизвика ответна емоционална реакция.

Източник: Онлайн магазин – rabotnioblekla.bg

Previous Post

Next Post